บทความวิชาการ/งานวิจัย

แสดงทั้งหมด

แสดงข้อมูลทั้งหมด

ลำดับ ชื่อบทความทางวิชาการ/งานวิจัย คณะ/หน่วยงาน ปี
1
วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา ปีที่ 6 เล่มที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค. 2566) 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2023
2
กุลพร พุทธมี , วริศชนม์ นิลนนท์
16 (2), 57-69
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2564
3
15 (2), 45-57
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2563
4
13 (3), 162-169
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2562
5
Saowapha Surawut , Chutapa Kunsook , Sorasak Nak-eiam , Na-monrug Khamchatra , Sasithorn Bhudharak , และคนอื่นๆ
Current Applied Science and Technology 23 (5), 1-19
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2023
6
8 (2), 429-442
คณะพยาบาลศาสตร์ 2565
7
Saowapha Surawut , Kunyarut Suntara , Winyou Puckdee , Chutapa Kunsook , Pornpimon Kanjanavas , และคนอื่นๆ
Tropical Life Sciences Research 34 (1), 85-98
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2566
8
Saowapha Surawut , Sorasak Nak-eiam , Chutapa Kunsook , Laddawan Kamhaengkul , Pornpimon Kanjanavas , และคนอื่นๆ
Journal of Biochemical Technology 12 (4), 50-56
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2564
9
ArthidThim-uam , Saowapha Surawut , Jiraphorn Issara-Amphorn , Thiranut Jaroonwitchawan , Pratsanee Hiengrach , และคนอื่นๆ
Scientific Reports 10 (1), 1-18
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563
10
วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร 5 (3), 51-62
คณะนิเทศศาสตร์ 2565
11
ปฏิภาณ กิตตินันทวัฒน์ , เหมือนฝัน คงสมแสวง , ปฐมาพร อินทรศักดิ์
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ 16 (1), 283-323
คณะนิเทศศาสตร์ 2565
12
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 27 (3), 1407-1424
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2564
13
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 26 (1), 319-340
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2564
14
วารสารประชากรศาสตร์ 37 (2), 21-38
คณะนิเทศศาสตร์ 2564
15
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 26 (4), 60-69
คณะพยาบาลศาสตร์ 2561
16
Neelima Chhetri , Pornpat Hengudomsub , Wannee Deoisres
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 13 (1), 28-38
คณะพยาบาลศาสตร์ 2561
17
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 13 (1), 19-27
คณะพยาบาลศาสตร์ 2561
18
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 13 (1), 39-45
คณะพยาบาลศาสตร์ 2561
19
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 16 (4), 324-331
คณะพยาบาลศาสตร์ 2564
20
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 16 (2), 109-119
คณะพยาบาลศาสตร์ 2564
21
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 16 (1), 23-29
คณะพยาบาลศาสตร์ 2564
22
Nucharee Sangsawang , Nujjaree Chaimongkol , Wannee Deoisres
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 16 (1), 23-29
คณะพยาบาลศาสตร์ 2564
23
Rapeepan Narkbubpha , Wanee Deoisres , Yunee Pongjaturawit , Moira Graham , Clare Whitfield
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 15 (2), 56-62
คณะพยาบาลศาสตร์ 2563
24
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 15 (2), 90-97
คณะพยาบาลศาสตร์ 2563
25
Journal of Clinical Nursing 30 (1), 1-14
คณะพยาบาลศาสตร์ 2563
26
Jiranee Panyapin , Wanee Deoisres , Nujjaree Chaimongkol , Poonpong Suksawang
Pacific Rim International Journal of Nursing Research 25 (3), 421-436
คณะพยาบาลศาสตร์ 2564
27
Journal of Family Nursing 27 (1), 8-22
คณะพยาบาลศาสตร์ 2565
28
Sexual & Reproductive Healthcare 20 (2), 72-76
คณะพยาบาลศาสตร์ 2562
29
https://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/article/view/3653/951 16 (1), 27-38
คณะพยาบาลศาสตร์ 2562
30
Pacific Rim International Journal of Nursing Research 25 (4), 600-613
คณะพยาบาลศาสตร์ 2564
31
Irma Nurbaeti , Wannee Deoisres , Pornpat Hengudomsub
Pacific Rim International Journal of Nursing Research 22 (2), 93-105
คณะพยาบาลศาสตร์ 2561
32
Journal of The Royal Thai Army Nurses 22 (1), 331-339
คณะพยาบาลศาสตร์ 2564
33
Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing 31 (1), 17-26
คณะพยาบาลศาสตร์ 2563
34
Thai Pharmacy and Health Science Journal 31 (1), 28-38
คณะพยาบาลศาสตร์ 2561
35
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 26 (4), 60-69
คณะพยาบาลศาสตร์ 2561
36
Rachada Phuangprasonka , Wannee Deoisres , Kanoknuch Chunlestskul
Journal of Food Health and Bioenvironmental Science 11 (2), 23-27
คณะพยาบาลศาสตร์ 2564
37
ศิรินภา แก้วพวง , วรรณี เดียวอิศเรศ , จันทิมา ชินสร้อย
วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล 37 (2), 192-202
คณะพยาบาลศาสตร์ 2565
38
รุจา ภู่ไพบูลย์ , เดชาวุธ นิตยสุทธิ , วรรณี เดียวอิศเรศและคณะ
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 28 (1), 26-37
คณะพยาบาลศาสตร์ 2564
39
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 28 (4), 1-9
คณะพยาบาลศาสตร์ 2564
40
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 31 (1), 81-92
คณะพยาบาลศาสตร์ 2564
41
นราตรี อภิชัยเจริญ , อารีรัตน์ ขำอยู่ , วรรณี เดียวอิศเรศ
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 31 (1), 72-80
คณะพยาบาลศาสตร์ 2564
42
สินาภรณ์ กล่อมยงค์ , วรรณทนา ศุภสีมานนท์ , วรรณี เดียวอิศเรศ
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 31 (1), 41-56
คณะพยาบาลศาสตร์ 2564
43
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 31 (2), 104-122
คณะพยาบาลศาสตร์ 2564
44
วารสารแพทย์นาวี 46 (3), 700-716
คณะพยาบาลศาสตร์ 2564
45
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 27 (3), 54-63
คณะพยาบาลศาสตร์ 2562
46
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 27 (3), 1-9
คณะพยาบาลศาสตร์ 2562
47
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 27 (3), 23-30
คณะพยาบาลศาสตร์ 2562
48
เกวลิน ถกลพัฒนกุล , วรรณี เดียวอิศเรศ , ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 27 (1), 60-67
คณะพยาบาลศาสตร์ 2562
49
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 27 (2), 11-19
คณะพยาบาลศาสตร์ 2565
50
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 27 (2), 20-29
คณะพยาบาลศาสตร์ 2565
51
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 30 (2), 51-61
คณะพยาบาลศาสตร์ 2565
52
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 30 (1), 161-172
คณะพยาบาลศาสตร์ 2565
53
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 27 (1), 42-49
คณะพยาบาลศาสตร์ 2562
54
สุรวดี คัทสิงห์ , วรรณี เดียวอิศเรศ , สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 27 (2), 104-114
คณะพยาบาลศาสตร์ 2562
55
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 27 (3), 79-87
คณะพยาบาลศาสตร์ 2562
56
เขมจิรา ท้าวน้อย , วรรณี เดียวอิศเรศ , วรรณทนา ศุภสีมานนท์
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 26 (4), 51-59
คณะพยาบาลศาสตร์ 2561
57
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 36 (3), 62-70
คณะพยาบาลศาสตร์ 2561
58
บุญช่วย ศิลาหม่อม , วรรณี เดียวอิศเรศ , อารีรัตน์ ขำอยู่
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 36 (1), 62-71
คณะพยาบาลศาสตร์ 2561
59
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 26 (2), 57-66
คณะพยาบาลศาสตร์ 2561
60
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 26 (1), 11-27
คณะพยาบาลศาสตร์ 2561
61
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 26 (1), 29-39
คณะพยาบาลศาสตร์ 2560
62
พันธกานต์ ทานนท์ , เหมือนฝัน คงสมแสวง , มาโนช ชุ่มเมืองปัก
วารสารรูสมิแล 43 (1), 116-127
คณะนิเทศศาสตร์ 2565
63
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 15 (2), 58-68
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2565
64
19 (2), 114-122
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2565
65
ขนิษฐา สิทธิเทียมจันทร์ , สุภาพร นพเวช , สาธิต สุวรรณเวช
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 5 56-62
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2564
66
พิสุทธิ์ การบุญ , จำลอง แสนเสนาะ , ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ , สุรศักดิ์ จำนงค์สาร
วารสารวิจัยรำไพพรรณี 15 (3), 165-171
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2565
67
ชวัลรัตน์ สมนึก , วรวิทย์ ชีวาพร , หิรัญ หิรัญรัตนพงศ์
วารสารวิจัยรำไพพรรณี 6 (2), 101-105
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555
68
7 (1), 77-88
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563
69
21 (1), 137-145
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2565
70
ชวัลรัตน์ สมนึก , เกษมศรี พรมมี , ภานุวัฒน์ ทองก้อน
วารสารวิจัยรำไพพรรณี 5 (3), 101-108
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2554
71
วารสารมจร มนุษย์ศาสตร์ปริทรรศน์ 7 (1), 481-497
คณะพยาบาลศาสตร์ 2564
72
วารสารพยาบาลและการศึกษา 13 (4), 1-17
คณะพยาบาลศาสตร์ 2563
73
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 362-367
คณะนิเทศศาสตร์ 2564
74
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 116-122
คณะนิเทศศาสตร์ 2563
75
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 157-160
คณะนิเทศศาสตร์ 2560
76
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 99-106
คณะนิเทศศาสตร์ 2560
77
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 362-367
คณะนิเทศศาสตร์ 2564
78
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 116-122
คณะนิเทศศาสตร์ 2563
79
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12 156-164
คณะนิเทศศาสตร์ 2561
80
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 157-160
คณะนิเทศศาสตร์ 2560
81
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 99-106
คณะนิเทศศาสตร์ 2560
82
กรองทอง จุลิรัชนีกร , จรรยา ชื่นเกษม , กาญจนา สมพื้น , พรพิมล สงกระสันต์ , ขวัญศิริ เจริญทรัพย์
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 726-730
คณะนิเทศศาสตร์ 2559
83
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 10 416-421
คณะนิเทศศาสตร์ 2559
84
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 9 384-389
คณะนิเทศศาสตร์ 2558
85
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8 797-802
คณะนิเทศศาสตร์ 2557
86
รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 7 7 803-805
คณะนิเทศศาสตร์ 2557
87
กรองทอง จุลิรัชนีกร, จรรยา ชื่นเกษม, กาญจนา สมพื้น, พรพิมล สงกระสันต์ และขวัญศิริ เจริญทรัพย์.
NCSAG 2016 1 726-730
คณะนิเทศศาสตร์ 2559
88
ธนพิสิฐ จรัสแสงจิระโชติ, พรพิมล สงกระสันต์ และกาญจนา สมพื้น.
รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 11 99-106
คณะนิเทศศาสตร์ 2561
89
กาญจนา สมพื้น, พรพิมล สงกระสันต์ และธนพิสิฐ จรัสแสงจิระโชติ.
รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 10 10 157-160
คณะนิเทศศาสตร์ 2560
90
NCSAG 2018 9 880-891
คณะนิเทศศาสตร์ 2561
91
เสาวนีย วรรณประภา,สมพงษ เส็งมณีย์, ภารดี พึ่งสําราญ, วิฆเนศวร ทะกองและกาญจนา สมพื้น.
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 3 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3 648-693
คณะนิเทศศาสตร์ 2562
92
สมพงษ์เสงมณีย์ , ภารดี พึ่งสําราญ, กาญจนา สมพื้น
รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 15
คณะนิเทศศาสตร์ 2564
93
พรพิมล สงกระสันต์, ธนพิสิฐ จรัสแสงจิระโชติ, กาญจนา สมพื้น , ธนพิสิฐ จรัสแสงจิระโชติ , กาญจนา สมพื้น
รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 15 364-367
คณะนิเทศศาสตร์ 2564
94
รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 11 156-164
คณะนิเทศศาสตร์ 2561
95
กาญจนา สมพื้น , สกล กิจจริต , วิฆเนศวร ทะกอง, เสาวนีย์ วรรณประภา, ภารดี พึ่งสำราญและ สมพงษ์ เส้งมณีย์.
รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 14 116-122
คณะนิเทศศาสตร์ 2563
96
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12 12 (12), 156-164
คณะครุศาสตร์ 2561
97
NCSAG 2018 9 (9), 880-891
คณะครุศาสตร์ 2561
98
วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ 3 (3), 1-13
คณะครุศาสตร์ 2561
99
กรองทอง จุลิรัชนีกร , จรรยา ชื่นเกษม , กาญจนา สมพื้น , พรพิมล สงกระสันต์ , ขวัญศิริ เจริญทรัพย์
NCSAG 2016 -1 (1), 726-730
คณะครุศาสตร์ 2559
100
The Pacific Rim International Journal of Nursing Research 4 (25), 600-613
คณะพยาบาลศาสตร์ 2564
101
Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing 1 (1), 17-26
คณะพยาบาลศาสตร์ 2563
102
อารี พุ่มประไวทย์ , บรรจง เจนจัดการ , ปาหนัน กนกวงศ์นุวัฒน์ , อัญชลี เหมะญาติ , ณัฐฐพัชร์ จันทร์ฉาย
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 1 (1), 33-41
คณะพยาบาลศาสตร์ 2562
103
การจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง งานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ 17 (1),
คณะครุศาสตร์ 2563
104
นิศากร หวลจิตร์ , เชษฐ์ณรัช อรชุน , ฬิฏา สมบูรณ์ , ธนากร ภิบาลรักษ์ , พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร , และคนอื่นๆ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 11 (1), 808
คณะครุศาสตร์ 2564
105
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 11 (1), 346
คณะครุศาสตร์ 2564
106
Suthiwattana,P , Akkasriworn, N , Sripanomtanakorn, S. , Chaiyen, Y. , Somboon, L. , และคนอื่นๆ
The 3rd ICRU International Conference on World Sustainable Development (WSD2021) 3 (1), 53
คณะครุศาสตร์ 2564
107
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 5 (2), 117-130
คณะครุศาสตร์ 2558
108
10 (1), 194-199
คณะครุศาสตร์ 2559
109
พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ , ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร , นาคนิมิตร อรรคศรีวร , สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร , อติราช เกิดทอง , และคนอื่นๆ
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 26 (1), 156-169
คณะครุศาสตร์ 2563
110
พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ , ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร , นาคนิมิตร อรรคศรีวร , สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร , ฬิฏา สมบูรณ์ , และคนอื่นๆ
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 10 (2), 295-304
คณะครุศาสตร์ 2562
111
วารสารวิจัยรำไพพรรณี 14 (1), 33-41
คณะครุศาสตร์ 2563
112
วารสารวิชาการสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 6 (2), 1-10
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3+%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&source=hp&ei=TjhEYrDbNbDC3LUPqaaX8AM&iflsig=AHkkrS4AAAAAYkRGXkg7NAl4MPEDljK9jfpQqqrLAAy3&ved=0ahUKEwiwusah1-32AhUwIbcAHSnTBT4Q4dUDCAc&uact=5&oq=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3+%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQgghYgghg4hFoAXAAeACAAQCIAQCSAQCYAQCgAQKgAQGwAQA&sclient=gws-wiz#
คณะครุศาสตร์ 2560
113
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 26 (3), 254-262
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563
114
เอกนรินทร์ ธนะกิจไพรินท์ , สรวิศ เผ่าทองศุข , วิบูลย์ลักษณ์ พึ่งรัศมี
วารสารวิจัยรำไพพรรณี 8 (2), 93-100
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558
115
อรรถกร คำฉัตร , เอกนรินทร์ ธนะกิจไพรินท์ , อมรรัตน์ สีเสนียด
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 1 (1), 65-73
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563
116
อรรถกร คำฉัตร , เอกนรินทร์ ธนะกิจไพรินท์ , จักรพันธ์ โพธิพัฒน
Life Sciences and Environment Journal 22 (2), 128-136
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2564
117
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม 17 (1), 84-94
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563
118
เอกนรินทร์ ธนะกิจไพรินท์ , อภิวัฒน์ ทิงคู่ , อริญญา ใจตรง , วาสนา คำปวน.
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 21 (2), 216-220
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2562
119
Chiang Mai Journal of Scienc 46 (1), 106-117
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2562
120
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 21 1 (3), 50-57
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559
121
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 20 1 (2), 164-173
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558
122
EnvironmentAsia 7 (1), 81-88
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556
123
หิรัญ หิรัญรัตนพงศ์ , เอกนรินทร์ ธนะกิจไพรินท์ , จิรัชยา ชานาญไพร , ปิยนาถ ขุนศรี
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 22 1 (3), 557-568
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560
124
เอกนรินทร์ ธนะกิจไพรินท์ , พิม แสนบุญศิริ , สุรนาถ สิทธิวารี
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 23 1 (1), 194-206
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2561
125
AJSTR 24 (3), 15-26
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2564
126
Zootaxa 4687 (1), 1-174
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2562
127
Zootaxa 4170 (2), 201-249
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559
128
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 (1),
คณะครุศาสตร์ 2559
129
การประชุมวิชาการประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 (1), 416 -
คณะครุศาสตร์ 2560
130
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 24 (1), 35-48
คณะครุศาสตร์ 2564
131
International Journal of Psychosocial Rehabilitation 1 (8), 5,296 - 5,303
คณะครุศาสตร์ 2563
132
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 (1), 33-43
คณะครุศาสตร์ 2560
133
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 1 (1), 109
คณะครุศาสตร์ 2564
134
วารสารวิจัยรำไพพรรณี 14 (1), 33
คณะครุศาสตร์ 2563
135
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี 13 (13), 354
คณะครุศาสตร์ 2562
136
งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี 12 (12), 632
คณะครุศาสตร์ 2560
137
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 "วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น" 1 (1), 538
คณะครุศาสตร์ 2561
138
วารสารวิจัยรำไพพรรณี ฉบับที่ 2 ปีที่ 12 ตีพิมพ์ปี พ.ศ. 2561 2 (2), 91
คณะครุศาสตร์ 2561
139
Thongchai Taechowisan , Winyou Puckdee , Watcharee Waratchareeyakul , Waya S. Phutdhawong
Advances in Microbiology 9 (4), 398-421
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2562
140
วิญญู ภักดี , ชุตาภา คุณสุข , เสาวภา สุราวุธ , จิรภัทร จันทมาลี , ฉัตรมงคล สีประสงค์
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564 1162-1170
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2564
141
Vibol PEUO , Songsak MIMGRATOK , Thaworn CHIMLIANG , Yagura KENJIRO , Sutisa CHAIKUL , และคนอื่นๆ
Asian Journal of Agricultural and Environmental Safety 1 (1), 17-21
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2563
142
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ม.แม่โจ้ 1 (1), 1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2564
143
สุทิศา ชัยกุล , เกษมพันธ์ นกพึ่ง , บัลลพ โศจิศิริกุล , ธีระนันท์ นาคสกุล
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 59 The 59th Kasetsart University Annual Conference กรุงเทพฯ. 1 (1), 172-178
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2564
144
The 8th ICIST International Conference on Integrating Science and Technology for Sustainable Development (the 8th ICIST). 1 (1), 10
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2562
145
International Journal of Agricultural Technology 13 (7), 1547-1557
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2560
146
บุษกร กิติสุธาธรรม , สุทิศา ชัยกุล , พิชัย สราญรมย์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 1 (1), 1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2560
147
พณิตา สุโข , สุทิศา ชัยกุล , นงนุช ชนะสิทธิ์ , ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
วารสารเกษตร 33 (2), 175-184
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2560
148
International Journal of Agricultural Technology 12 (7), 1399-1408
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2559
149
Sutisa Chaikul , Aphaporn Changthom , Worachart Meekrongpool , Songsak Thammachamrat
International Journal of Agricultural Technology 12 (7), 1309-1319
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2559
150
รายงานสืบเนื่องจาการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12 1 (1), 1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2559
151
Field Crops Research 124 (3), 302-315
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2554
152
Nutrient Cycling in Agroecosystems. 89 199-217
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2553
153
Pinitpaitoon, S , Bell, R.W , Suwanarit, A , Kao-ian, S , Rungchuang, J.
ASA, CSSA and SSSA 2010 International Annual Meetings. 1 (1), 1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2553
154
Proceeding of RGJ-Ph.D. Congress VIII 1 (1), 181
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2550
155
สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล , ธีร์ คันโททอง
psychology and education journal (Scopus Q4) 4 (58), 1976
คณะนิเทศศาสตร์ 2564
156
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 1
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2562
157
วารสารเซนต์จอห์น 24 (34), 66
คณะครุศาสตร์ 2564
158
วารสารวิจัยรำไพพรรณี 15 (3), 172
คณะครุศาสตร์ 2564
159
สรศักดิ์ นาคเอี่ยม , ศรุตา มัจฉาเกื้อ , พัลลภ แสงพงษ์พิทยา , วนิดา แกล้วกล้า
PSRU Journal of Science and Technology 5 (3), 97-111
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563
160
การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 5
คณะนิเทศศาสตร์ 2561
161
วารสารศาสตร์ 15 (1), 131
คณะนิเทศศาสตร์ 2565
162
เหมือนฝัน คงสมแสวง , พันธกานต์ ทานนท์ , พรสุรีย์ วิภาศรีนิมิต
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ 15 (2), 33
คณะนิเทศศาสตร์ 2564
163
วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร 4 (1), 77
คณะนิเทศศาสตร์ 2564
164
อังศุมาริน สุชัยรัตนโชค , ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา , เหมือนฝัน คงสมแสวง , ทอมมี่ เจนเสน , สริยาภา คันธวัลย์
วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรำไพพรรณี 3 (2), 41
คณะนิเทศศาสตร์ 2563
165
วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรำไพพรรณี 2 (2), 47
คณะนิเทศศาสตร์ 2562
166
เหมือนฝัน คงสมแสวง , บวรสรรค์ เจี่ยดำรง , สมพงษ์ เส้งมณีย์ , ชญานิน นาคปั้น
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 13 419
คณะนิเทศศาสตร์ 2562
167
สมพงษ์ เส้งมณีย์ , บวรสรรค์ เจี่ยดำรง , เหมือนฝัน คงสมแสวง
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 13 413
คณะนิเทศศาสตร์ 2561
168
สมพงษ์ เส้งมณีย์ , วิฆเนศวร ทะกอง , สุทธินันท์ โสตวิถี , บวรสรรค์ เจี่ยดำรง , เหมือนฝัน คงสมแสวง
งานสัมมนาทางวิชาการนิเทศศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562
คณะนิเทศศาสตร์ 2562
169
วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ 5 (10),
คณะนิเทศศาสตร์ 2563
170
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"
คณะนิเทศศาสตร์ 2562
171
การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 "ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล" 1323
คณะนิเทศศาสตร์ 2561
172
วารสารร่มพฤกษ์ 36 (2), 199
คณะนิเทศศาสตร์ 2561
173
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจําปี 2560 เรื่องผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 1262
คณะนิเทศศาสตร์ 2560
174
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ฉบับที่ 15 ปีที่ 15 ตีพิมพ์ปี พ.ศ. 2564 330
คณะนิเทศศาสตร์ 2564
175
สมพงษ์ เส้งมณีย์ , บวรสรรค์ เจี่ยดำรง , เหมือนฝัน คงสมแสวง
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณีครั้งที่ 13 413
คณะนิเทศศาสตร์ 2562
176
สมพงษ์ เส้งมณีย์ , บวรสรรค์ เจี่ยดำรงค์ , วิฆเนศวร ทะกอง , สริยาภา สริยาภา , เหมือนฝัน เหมือนฝัน
รายงานสืบเนื่องงานสัมมนาทางวิชาการนิเทสศาสตร์การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสารครั้งที่ 3 951
คณะนิเทศศาสตร์ 2562
177
สมพงษ์ เส้งมณีย์ , รัจน์ชีวาต์ ตั๋นติกุลสรา , ภารดี พึ่งสำราญ , สุทธินันท์ สุทธินันท์ , บดินทร์ บดินทร์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 182
คณะนิเทศศาสตร์ 2560
178
งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 10
คณะครุศาสตร์ 2559
179
งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 9 9 (9), 326
คณะครุศาสตร์ 2560
180
งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 8
คณะครุศาสตร์ 2558
181
มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก
คณะครุศาสตร์ 2556
สำดับ ชื่อบทความทางวิชาการ/งานวิจัย คณะหน่วยงาน ปี