การต่อรองความหมายและการบริโภคสัญญะปีชงในสังคมไทย
ผู้เขียน :
เหมือนฝัน คงสมแสวง
เผยแพร่วันที่ :
1 พ.ค. 2561
วารสารวิชาการ :
วารสารร่มพฤกษ์
เล่มที่ :
36
ฉบับที่ :
2
หน้า :
199
ผู้เผยแพร่ :
รายละเอียด :
งานวิจัยเรื่องการต่อรองความหมายและการบริโภคสัญญะปีชงในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาการต่อรองความหมายปีชงในสังคมไทยและเพื่อวิเคราะห์การบริโภคสัญญะปีชงในสังคมไทย รูปแบบของงานวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยแบบสัมภาษณ์ แบบกึ่งมีโครงสร้าง ซึ่งใช้เวลาในการเก็บข้อมูลและประมวลผลรวมทั้งสิ้น 3เดือน โดยผู้ให้ข้อมูลหลักแบ่งออกเป็น 4กลุ่ม รวมทั้งสิ้น11คน ได้แก่ ผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์จีน และผู้ที่มีความเชื่อเรื่องปีชงและเคยไปแก้ชง (เชื้อสายจีน เชื้อสายไทย-จีน และเชื้อสายไทย) นอกเหนือไปจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่สืบค้นได้จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากการวิจัยพบว่า การต่อรองความหมายปีชงในสังคมไทยนั้น มีการต่อรองความหมายทั้งความเชื่อเรื่อยไปจนถึงพิธีกรรมการแก้ชง ผ่านการสื่อสารผ่านสื่อ ผู้นำทางความคิดและพิธีกรรมแก้ชงเอง โดยปรากฏการพยายามขยายฐานความเชื่อเกี่ยวกับปีชง เสริมความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ และอำนวยความสะดวกให้กับการแก้ชง ส่วนการบริโภคสัญญะปีชงในสังคมไทยนั้น จากความเชื่อดั้งเดิม สู่ความเชื่อในวงกว้าง จึงทำให้ไปเกี่ยวพันกับเชิงพาณิชย์มากขึ้น มีทั้งสินค้าและบริการที่สื่อสารว่าช่วยเสริมความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้แม้จะช่วยให้การแก้ชงดำรงสืบทอดต่อไปได้ แต่หากไม่ดำเนินชีวิตตามแก่นแท้เดิมของปีชงที่เน้นการมีสติ รวมทั้งหากผู้รับสารไม่รู้เท่าทันการสื่อสารอาจถูกแสวงหาผลกำไรจากองค์กรธุรกิจได้
ลิงค์ :