รายงานแสดงข้อมูลจำนวนบทความทางวิชาการ/งานวิจัย

สรุปข้อมูลตามปี

ปี จำนวนบทความวิชาการ/งานวิจัย (เรื่อง)
2550 1
2553 2
2554 2
2555 1
2556 2
2557 2
2558 5
2559 12
2560 17
2561 26
2562 25
2563 23
2564 42
2565 15
รวมทั้งหมด : 175

สรุปข้อมูลประเภทคณะ/หน่วยงาน

คณะ/หน่วยงาน จำนวนบทความวิชาการ/งานวิจัย (เรื่อง)
คณะครุศาสตร์ 31
คณะนิเทศศาสตร์ 46
คณะพยาบาลศาสตร์ 52
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 14
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1
รวมทั้งหมด : 175

สรุปข้อมูลตามประเภทงานวิจัย

ประเภทงานวิจัย จำนวนบทความวิชาการ/งานวิจัย (เรื่อง)
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 21
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 108
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 3
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 43
รวมทั้งหมด : 175