การส่งเสริมความรัก ความอบอุ่น ความเอาใจใส่ ในครอบครัวและชุมชนเชิงพุทธ A Promotion of love, Warmth, and Care in family and community based on Buddhist Teaching
ผู้เขียน :
ณัฐรดา แฮคำ , สิงห์คำ รักป่า
เผยแพร่วันที่ :
24 มิ.ย. 2564
วารสารวิชาการ :
วารสารมจร มนุษย์ศาสตร์ปริทรรศน์
เล่มที่ :
7
ฉบับที่ :
1
หน้า :
481-497
ผู้เผยแพร่ :
คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รายละเอียด :
ปัญหาครอบครัวไทยด้านต่าง ๆ ถูกนําเสนอในสื่อต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าครอบครัวไทยขาดการส่งเสริมความรัก ความอบอุ่น เอาใจใส่ ซึ่งเป็นการแสดงออกที่สมาชิกในครอบพึงแสดงต่อกันอย่างจริงใจ สถาบันการศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวได้พยายามแก้ไขปัญหาครอบครัวในรูปแบบต่าง ๆ งานวิจัยด้านชุมชน สาธารณสุข กรมสุขภาพจิต ได้นําเสนอโครงการและโปรแกรมการสร้างความอบอุ่นในครอบครัว เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับสมาชิกในครอบครัวพระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของประเทศ คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีหลักคําสอนที่ชัดเจนและเหมาะกับการอบรมกล่อมเกลาให้สมาชิกในครอบครัวเป็นสมาชิกที่รู้ถึงบทบาทของตนเองในครอบครัวคือ วินัยของคฤหัสถ์คือ ทิศ 6 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการนําเสนอโปรแกรมกิจกรรมที่ออกแบบตามหลักคําสอนในทิศ 6 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในบทบาทของสมาชิกในครอบครัว คือ พ่อ แม่ สามี ภรรยา และบุตร การจัดกิจกรรมตามแนวที่นําเสนอนี้จักช่วยสมาชิกในครอบครัวสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเป็นครอบครัวที่พึงประสงค์ ลด และแก้ไขปัญหาครอบครัวได้อย่างยั่งยืน คําสําคัญ :การส่งเสริม, ความรัก,ความอบอุ่น, ครอบครัว,ชุมชน
ลิงค์ :