โครงสร้างประชากร และความชุกชุมของปูหนิ ในบริเวณเกาะนมสาว จังหวัดจันทบุรี
ผู้เขียน :
ชุตาภา คุณสุข
เผยแพร่วันที่ :
1 ม.ค. 2564
วารสารวิชาการ :
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
เล่มที่ :
26
ฉบับที่ :
1
หน้า :
319-340
ผู้เผยแพร่ :
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
รายละเอียด :
Population structure and abundance of spiny rock crab at Nom Sao Island, Chanthaburi Province was conducted from January to May and September to December 2019. The result showed that spiny rock crab in Portunidae consisted of five species; Thalamita crenata, T. spinimana, T. prymna, T. danaeand C. hellerii. Highest abundance was found in T. crenata (58.13%) following to T. prymna (12.20%), C. hellerii (11.79%), T. danae (11.38%) and T. spinimana (6.50%). Distribution of total spiny rock crab species was found in coral reef ecosystem where rocky shore ecosystem was found three species of spiny rock crab. Abundance of spiny rock crab was found in rocky shoreecosystem higher than coral reef ecosystem. The relative abundance were 55% (135 crabs) and 45% (111 crabs), respectively. High peak of the abundance was found on May and February. Difference in the abundance of spiny rock crab was showed significantly difference in each ecosystem and month (P<0.05) . Sex ratio was 1:0.41. Carapace size distribution was most found ranged between 51-60 mm. The relationship between carapace width and weight of crab indicated an allometric growth type. The relationship between the abundance of rock crabs and physical factors differed significantly depending on depth, transparency depth, salinity, pH, dissolved oxygen, air temperature (P<0.01) and light intensity (P<0.05).
ลิงค์ :