การพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาครูโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ผู้เขียน :
วัชราภรณ์ เกตุช้าง , ฬิฏา สมบูรณ์ , ภัทรปภา หาญวานิช
เผยแพร่วันที่ :
28 มิ.ย. 2564
วารสารวิชาการ :
วารสารเซนต์จอห์น
เล่มที่ :
24
ฉบับที่ :
34
หน้า :
66
ผู้เผยแพร่ :
ม.อิสเทอร์น
รายละเอียด :
สืบค้นผ่านเวบไซต์
ลิงค์ :