ปัจจัยที่มีผลต่อการฝากครรภ์คุณภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
ผู้เขียน :
สินาภรณ์ กล่อมยงค์ , วรรณทนา ศุภสีมานนท์ , วรรณี เดียวอิศเรศ
เผยแพร่วันที่ :
31 ธ.ค. 2564
วารสารวิชาการ :
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
เล่มที่ :
31
ฉบับที่ :
1
หน้า :
41-56
ผู้เผยแพร่ :
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า
รายละเอียด :
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบหาความสัมพันธ์เชิงทําานาย เพื่อศึกษาอัตราการผ่านเกณฑ์การฝากครรภ์คุณภาพ และเพื่อศึกษาผลของปัจจัยด้านรายได้ครอบครัว การได้รับการดูแลจากคู่ครอง การรับรู้ประโยชน์ของการฝากครรภ์ การรับรู้อุปสรรคของการฝากครรภ์ และเจตคติต่อการตั้งครรภ์ ต่อการฝากครรภ์คุณภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มาคลอดและพักฟื้นหลังคลอดที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โรงพยาบาลอุทัยธานี และโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รวมจําานวน 125 คน เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามการรับรู้ประโยชน์ของการฝากครรภ์ มีค่าความเชื่อมั่น .94 แบบสอบถามการรับรู้อุปสรรคของการฝากครรภ์ มีค่าความเชื่อมั่PAGE42วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2563ผลการวิจัยพบว่า หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมีอัตราการผ่านเกณฑ์การฝากครรภ์คุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 56 และการรับรู้อุปสรรคของการฝากครรภ์มีผลต่อการฝากครรภ์คุณภาพอย่างมีนัยสําาคัญทางสถิติ (AOR = 2.78, 95% CI = 1.25–6.26, p < .05) จากการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลแผนกฝากครรภ์ควรประเมินการรับรู้อุปสรรคของการฝากครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น และให้คําาปรึกษาแนะนําาในการลดการรับรู้อุปสรรคของการฝากครรภ์ เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นฝากครรภ์เป็นไปตามเกณฑ์การฝากครรภ์คุณภาพ นําาไปสู่การมีผลลัพธ์ที่ดีของการตั้งครรภ์
ลิงค์ :