การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของสตรีอาสา ที่มีต่อการให้บริการวิชาการ "โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรี"
ผู้เขียน :
กาญจนา สมพื้น , พรพิมล สงกระสันต์ , ธนพิสิฐ จรัสแสงจิระโชติ
เผยแพร่วันที่ :
19 ธ.ค. 2560
วารสารวิชาการ :
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11
เล่มที่ :
ฉบับที่ :
หน้า :
157-160
ผู้เผยแพร่ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รายละเอียด :
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11
ลิงค์ :