การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3
ผู้เขียน :
ธัชพล แคล้วคลาด , เยาวเรศ ใจเย็น , ภูวดล บัวบางพลู
เผยแพร่วันที่ :
19 ธ.ค. 2562
วารสารวิชาการ :
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี
เล่มที่ :
13
ฉบับที่ :
13
หน้า :
354
ผู้เผยแพร่ :
วารสารวิจัยรำไพพรรณี
รายละเอียด :
เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3
ลิงค์ :