การศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Google Classroom และ Google Meet ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ผู้เขียน :
ทารินทร์ ปิ่นทอง , สิริพร โอฬารจันทโรทัย , ฬิฏา สมบูรณ์ , วัชราภรณ์ เกตุช้าง
เผยแพร่วันที่ :
28 พ.ย. 2563
วารสารวิชาการ :
การจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง งานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่
เล่มที่ :
17
ฉบับที่ :
1
หน้า :
ผู้เผยแพร่ :
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี
รายละเอียด :
การจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง งานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่
ลิงค์ :