ประสิทธิผลของการสื่อสารเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ผู้เขียน :
กาญจนา สมพื้น , พรพิมล สงกระสันต์ , กรองทอง จุลิรัชนีกร
เผยแพร่วันที่ :
19 ธ.ค. 2561
วารสารวิชาการ :
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12
เล่มที่ :
ฉบับที่ :
หน้า :
156-164
ผู้เผยแพร่ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รายละเอียด :
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12
ลิงค์ :