การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว วังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ผู้เขียน :
ภูวดล บัวบางพลู , เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์ , สุรัตน์ จานทอง , นพเดช อยู่พร้อม
เผยแพร่วันที่ :
10 พ.ค. 2561
วารสารวิชาการ :
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 "วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น"
เล่มที่ :
1
ฉบับที่ :
1
หน้า :
538
ผู้เผยแพร่ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด :
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือนจริง (VR) เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว 2) ศึกษาความพึงพอใจในการใช้สื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม (VR) เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมในงานวิจัย ได้ใช้โปรแกรม 3Dvista ในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือน (VR) มีการศึกษาความพึงพอใจในการใช้สื่อจากแบบสอบถาม โดยศึกษาเอกสารจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 20-30 ปี อาชีพส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและนักเรียน ซึ่งระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือน (VR) วังสวนบ้านแก้ว 360 องศา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.13 ผลความพึงพอใจแยกตามด้าน ด้านการประชาสัมพันธ์และเข้าถึงสื่ออยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .38 ด้านรายละเอียดและข้อมูลสื่ออยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.13 ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพสื่ออยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.30 ด้านประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากสื่ออยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.29 และด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.14 ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วผลรวมความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือน (VR) วังสวนบ้านแก้ว 360 องศา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อยู่ในระดับมาก
ลิงค์ :