ประสิทธิผลของการสื่อสารเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี.
ผู้เขียน :
กาญจนา สมพื้น, พรพิมล สงกระสันต์ และกรองทอง จุลิรัชนีกร.
เผยแพร่วันที่ :
19 ธ.ค. 2561
วารสารวิชาการ :
รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11
เล่มที่ :
11
ฉบับที่ :
หน้า :
156-164
ผู้เผยแพร่ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รายละเอียด :
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้รับความนิยมขึ้่นมาก ชุมชนเขาบายศรีเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่เปิดให้บริการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและมีเอกลักษณ์ของชุมชนที่หลากหลายเหมาะแก่การท่องเที่ยว
ลิงค์ :