การศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาด้วยวิธีการสอนที่พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สำหรับวิชาที่เน้นการปฏิบัติ
ผู้เขียน :
พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ , ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร , นาคนิมิตร อรรคศรีวร , สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร , อติราช เกิดทอง , ฬิฏา สมบูรณ์ , เจนวิทย์ วารีบ่อ , เยาวเรศ ใจเย็น , วิวัฒน์ เพชรศรี , สมพงษ์ เส้งมณีย์
เผยแพร่วันที่ :
30 มิ.ย. 2563
วารสารวิชาการ :
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เล่มที่ :
26
ฉบับที่ :
1
หน้า :
156-169
ผู้เผยแพร่ :
ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายละเอียด :
TCI ฐาน 1
ลิงค์ :