พฤติกรรมการเปิดรับการใช้ประโยชน์ และทัศนคติต่อโปรแกรม YouTube ของนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ผู้เขียน :
พรพิมล สงกระสันต์, ธนพิสิฐ จรัสแสงจิระโชติ, กาญจนา สมพื้น , ธนพิสิฐ จรัสแสงจิระโชติ , กาญจนา สมพื้น
เผยแพร่วันที่ :
17 ธ.ค. 2564
วารสารวิชาการ :
รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15
เล่มที่ :
15
ฉบับที่ :
หน้า :
364-367
ผู้เผยแพร่ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รายละเอียด :
เป็นการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันซึ่งทำให้ทราบถึงพฤติกรรมของนักศึกษา
ลิงค์ :