การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มควบคู่กับการใช้ใบงาน วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ผู้เขียน :
ภูวดล บัวบางพลู , อติราช เกิดทอง
เผยแพร่วันที่ :
19 พ.ย. 2560
วารสารวิชาการ :
งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 9
เล่มที่ :
9
ฉบับที่ :
9
หน้า :
326
ผู้เผยแพร่ :
วารสารวิจัยรำไพพรรณี
รายละเอียด :
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความรู้ ความสามารถของผู้เรียน ในด้านทักษะการใช้โปรแกรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา และกระบวนการกลุ่มก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของผู้เรียน การทำงานร่วมกันเป็นทีม ประชากร นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 กลุ่ม 2 รวมทั้งสิ้นจำนวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ (1) เครื่องมือทดลอง ได้แก่ ใบงาน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (2) แบบบันทึกพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของผู้เรียนจากงานที่ได้รับมอบหมายในภาคการศึกษาการจัดทำบทเรียนตลอดภาคการศึกษารวมจำนวนทั้งสิ้น 10 โดยแบ่งเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน ครั้งละ 10 คะแนน และแบบทดสอบหลังเรียน ครั้งละ 10 คะแนน ผลการวิจัยพบว่า พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้เรียน มีค่าเท่ากับ (84.84+5.46) ซึ่งสูงกว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ (43.58+4.58) เพราะมีความรู้ ความจำ การวิเคราะห์ และสังเคราะห์บทเรียน ได้มากยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์จากผลการเก็บรวมรวมข้อมูลคะแนนทั้งสิ้น 10 บทเรียนพบว่า กลุ่มตัวอย่างทำการทดสอบตลอดภาคการศึกษาได้ 76.18/84.84 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ การมีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่มตามบทบาทหน้าที่ในกลุ่ม เมื่อทำการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษารายบุคคลแยกตามประเด็นความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 4 ด้าน คือ ความร่วมมือในกลุ่ม การเสนอความคิดเห็นในการทำรายงาน ทักษะการสืบค้นข้อมูล และความคิดสร้างสรรค์ พบว่า โดยส่วนใหญ่ นักศึกษามีพฤติกรรมด้านทักษะการสืบค้นข้อมูล อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.65 รองลงมาคือความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.62 ลำดับที่ 3 ความร่วมมือในกลุ่ม อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.57 และการเสนอความคิดเห็นในการทำรายงาน อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.51 คำสำคัญ : การจัดการเรียนรู้, เทคนิคกระบวนการกลุ่มด้วยการใช้ใบงาน
ลิงค์ :