การเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจต่อเว็บไซต์คณะ ของนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ผู้เขียน :
พรพิมล สงกระสันต์
เผยแพร่วันที่ :
19 ธ.ค. 2557
วารสารวิชาการ :
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8
เล่มที่ :
ฉบับที่ :
หน้า :
797-802
ผู้เผยแพร่ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รายละเอียด :
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8
ลิงค์ :