การพัฒนาและการสร้างคุณค่าของเล่นพื้นบ้านจากการบูรณาการภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะ 4H สำหรับเด็กปฐมวัย จังหวัดจันทบุรี
ผู้เขียน :
สุนิตย์ตา เย็นทั่ว , นที ยงยุทธ , ฬิฏา สมบูรณ์ , สมจิตร ยาใจ
เผยแพร่วันที่ :
15 ก.ค. 2564
วารสารวิชาการ :
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่
เล่มที่ :
11
ฉบับที่ :
1
หน้า :
346
ผู้เผยแพร่ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รายละเอียด :
รายงานประชุมวิชาการระดับชาติ file proceeding มีฉบับเต็ม
ลิงค์ :