พฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และทัศนคติต่อโปรแกรม YouTube ของนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ผู้เขียน :
พรพิมล สงกระสันต์ , ธนพิสิฐ จรัสแสงจิระโชติ , กาญจนา สมพื้น
เผยแพร่วันที่ :
18 ธ.ค. 2563
วารสารวิชาการ :
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14
เล่มที่ :
ฉบับที่ :
หน้า :
116-122
ผู้เผยแพร่ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รายละเอียด :
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14
ลิงค์ :