การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน วิชาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู.
ผู้เขียน :
ภูวดล บัวบางพลู , จุลลดา จุลเสวก
เผยแพร่วันที่ :
19 ธ.ค. 2558
วารสารวิชาการ :
งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 8
เล่มที่ :
ฉบับที่ :
หน้า :
ผู้เผยแพร่ :
ภูวดล บัวบางพลู
รายละเอียด :
ในการวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนการสอน โดยการใช้กระบวนการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในรายวิชาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครูมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอน โดยการใช้การทดสอบทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน และการทำกิจกรรมในห้องเรียนในรายวิชาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครูในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ คือนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาสังคมศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครูในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557กลุ่ม 8รวมทั้งสิ้นจำนวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ใช้เครื่องมือในการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย แบบประเมินทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โดยการใช้กระบวนการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในรายวิชาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครูในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557และแบบบันทึกผลลัพธ์จากการเรียนรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมในห้องเรียน
ลิงค์ :