การศึกษาความต้องการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอนและองค์การบริหารส่วนตำบลค้อน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้เขียน :
จิระภา ศรีคำ , สุปิยา ทาปทา , ฬิฏา สมบูรณ์ , เจษฎา ชะโกฏ
เผยแพร่วันที่ :
30 ธ.ค. 2558
วารสารวิชาการ :
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เล่มที่ :
5
ฉบับที่ :
2
หน้า :
117-130
ผู้เผยแพร่ :
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รายละเอียด :
TCI ฐาน 2
ลิงค์ :