ความชุกชุมของหิ่งห้อย (INSECTA: COLEOPTERA: LAMPYRIDAE) ในป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรี
ผู้เขียน :
สรศักดิ์ นาคเอี่ยม , ศรุตา มัจฉาเกื้อ , พัลลภ แสงพงษ์พิทยา , วนิดา แกล้วกล้า
เผยแพร่วันที่ :
15 พ.ย. 2563
วารสารวิชาการ :
PSRU Journal of Science and Technology
เล่มที่ :
5
ฉบับที่ :
3
หน้า :
97-111
ผู้เผยแพร่ :
รายละเอียด :
การสำรวจความชุกชุมของหิ่งห้อย 12 ครั้ง ตั้งแต่กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ในพื้นที่ป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ จำนวน 3 สถานีศึกษา สถานีละ 2 ฝั่ง คือ ฝั่งซ้ายและขวา นับจำนวนประชากรของหิ่งห้อยตัวเต็มวัยโดยใช้การถ่ายภาพนิ่งของต้นไม้ที่มีหิ่งห้อยเกาะทุกต้นในแต่ละสถานีศึกษา และวัดปัจจัยทางกายภาพของแหล่งอาศัยบางประการ ผลการศึกษาไม่พบความแตกต่างของความชุกชุมระหว่างเดือนที่ศึกษา แต่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P = 0.00) ของแต่ละสถานีศึกษา โดยสถานีที่ 1 ฝั่งซ้าย พบความชุกชุมของหิ่งห้อยเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งเป็นสถานีที่มีค่าออกซิเจนละลายสูง มีอุณหภูมิของน้ำ ค่าความเป็นกรด-เบส (pH) และความเค็มของน้ำ ค่อนข้างต่ำกว่าสถานีอื่น ซึ่งแตกต่างจากสถานีที่ 3 ฝั่งซ้าย ที่มีความชุกชุมเฉลี่ยต่ำที่สุด มีค่า DO ต่ำที่สุด มีอุณหภูมิ ค่า pH และมีค่าความเค็มของน้ำสูงอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ไม่พบความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างความชุกชุมกับปัจจัยทางกายภาพบางประการของแหล่งอาศัย
ลิงค์ :