กรองทอง จุลิรัชนีกร , กาญจนา สมพื้น . (หน้า 880-891).: มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมป์.
ผู้เขียน :
กรองทอง จุลิรัชนีกร , กาญจนา สมพื้น
เผยแพร่วันที่ :
18 ต.ค. 2561
วารสารวิชาการ :
NCSAG 2018
เล่มที่ :
9
ฉบับที่ :
หน้า :
880-891
ผู้เผยแพร่ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมป์ จังหวัดปทุมธานี
รายละเอียด :
เป็นการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการในกลุ่มแรงงานของบุคคลพิการ ซึ่งในจังหวัดจันทบุรีมีสถานประกอบการที่มีบุคคล ดังกล่าวปฏิบัติงานอยู่
ลิงค์ :