ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้โปรแกรม Facebook Live ของนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ผู้เขียน :
ธนพิสิฐ จรัสแสงจิระโชติ , พรพิมล สงกระสันต์ , กาญจนา สมพื้น
เผยแพร่วันที่ :
19 ธ.ค. 2560
วารสารวิชาการ :
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11
เล่มที่ :
ฉบับที่ :
หน้า :
99-106
ผู้เผยแพร่ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รายละเอียด :
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11
ลิงค์ :