การประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำผึ้งคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
ผู้เขียน :
ภูวดล บัวบางพลู , อติราช เกิดทอง , ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์
เผยแพร่วันที่ :
10 ต.ค. 2560
วารสารวิชาการ :
งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี
เล่มที่ :
12
ฉบับที่ :
12
หน้า :
632
ผู้เผยแพร่ :
วารสารวิจัยรำไพพรรณี
รายละเอียด :
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำผึ้งคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงที่ได้รับการพัฒนามาเพื่อ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำผึ้งคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี และ 3) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำผึ้งคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยศึกษาเอกสารจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงทดลองโดยผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี การทำงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท ซึ่งระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ระดับปริญญาตรี โดยวัตถุประสงค์หลักของการเข้าใช้งานสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำผึ้งคิชฌกูฏ คือ สนใจวิธีทำผลิตภัณฑ์ โดยมีความถี่ในเข้าใช้งานสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) ทุกครึ่งเดือน เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงที่ได้รับการพัฒนามาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .41 นอกจากนี้ผลการวิจัยเชิงทดลองยังพบว่าประสิทธิภาพของแบบทดสอบสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง(AR) ได้คะแนนเฉลี่ยจากจำนวนผู้ทดสอบที่ผ่านเกณฑ์ของแบบทดสอบแต่ละข้อ ด้วยคะแนนเฉลี่ยจากผู้ทดสอบที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์คะแนนรวมของชุดแบบทดสอบคือ 72.89/79.72 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้คือ 60/60 คำสำคัญ : เทคโนโลยีเสมือนจริง, การตัดสินใจซื้อ, วิสาหกิจชุมชน
ลิงค์ :