การสื่อสารทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ผู้เขียน :
เหมือนฝัน คงสมแสวง
เผยแพร่วันที่ :
1 ก.ค. 2562
วารสารวิชาการ :
วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรำไพพรรณี
เล่มที่ :
2
ฉบับที่ :
2
หน้า :
47
ผู้เผยแพร่ :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รายละเอียด :
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การสื่อสารทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในช่วงการหาเสียงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2562 ซึ่งพื้นที่ในโลกออนไลน์มีการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า พรรคเพื่อไทยบริหารจัดการโดยใช้ต้นทุนเดิมที่พรรคมีอยู่ในรูปแบบของการสื่อสารแบบบูรณาการ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจคือ มีการสื่อสารผ่านวิธีการอันหลากหลาย ได้แก่การชวนเชื่อทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การใช้สัญญะทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยอันปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ การใช้ภาพลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยบนโลกออนไลน์และการสร้างเนื้อหาให้อยู่ในกระแสทางการเมืองของพรรคเพื่อไทย เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย
ลิงค์ :