อัตลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยวของหมู่บ่านเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี
ผู้เขียน :
สมพงษ์ เส้งมณีย์ , บวรสรรค์ เจี่ยดำรง , เหมือนฝัน คงสมแสวง
เผยแพร่วันที่ :
19 ธ.ค. 2561
วารสารวิชาการ :
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 13
เล่มที่ :
ฉบับที่ :
หน้า :
413
ผู้เผยแพร่ :
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รายละเอียด :
การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการชุมชนมีส่วนร่วม โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์อัตลักษณ์ของหมู่บ้านเสม็ดงามที่ใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมระดมความคิดเป็นเครื่องมือในการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า อัตลักษณ์ของหมู่บ้าน เสม็ดงามที่ใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แก่ ป่าชายเลนเสม็ดงาม เสื่อเสม็ดงาม ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน พิพิธภัณฑ์ อู่ต่อเรือ และมะม่วง
ลิงค์ :