การเปิดรับสื่อ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเกมโปเกมอน โก ของวัยรุ่นในอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ผู้เขียน :
สริยาภา คันธวัลย์ , เหมือนฝัน คงสมแสวง
เผยแพร่วันที่ :
7 ส.ค. 2561
วารสารวิชาการ :
การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 "ถักทองานวิจัยท้องถ่ิน...ก้าวไกลสู่สากล"
เล่มที่ :
ฉบับที่ :
หน้า :
1323
ผู้เผยแพร่ :
รายละเอียด :
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาการเปิดรับสื่อ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเกมโปเกมอน โก ของวัยรุ่นในอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และ 2) เพื่อเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเกมโปเกมอน โก ของวัยรุ่นในอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีจำแนกตามการเปิดรับสื่อ โดยเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติอ้างอิง ได้แก่ ค่า t-test และ one-way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 19-21 ปี เล่นเกมเฉลี่ยน้อยกว่าหรือ เท่ากับ 1 ช่ัวโมงต่อวัน และเล่นเกมเฉลี่ยทุกวัน ใช้ประโยชน์และความพึงพอใจด้านการได้รับความบันเทิงมากที่สุด เมื่อนามาทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า 1) ลักษณะทั่วไปของวัยรุ่นแตกต่างกัน พึงพอใจและใช้ประโยชน์เกมโปเกมอน โก แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 2) การเปิดรับสื่อเกมโปเกมอน โก ของวัยรุ่นในอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน ใช้ประโยชน์และพึงพอใจแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05
ลิงค์ :