ผลของจุลินทรีย์เร่งการย่อยสลายต่อสมบัติทางกายภาพ เคมีและการย่อยสลายที่สมบูรณ์ของปุ๋ยหมักจากใบลำไย
ผู้เขียน :
สุทิศา ชัยกุล , ภาวัลย์ พวงจันทร์
เผยแพร่วันที่ :
22 ก.ค. 2559
วารสารวิชาการ :
รายงานสืบเนื่องจาการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12
เล่มที่ :
1
ฉบับที่ :
1
หน้า :
1
ผู้เผยแพร่ :
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
รายละเอียด :
เป็นบทความวิจัยเรื่องแรกจากการทำงานวิจัยโดยมีนักศึกษาปริญญาตรีของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้ร่วมวิจัย
ลิงค์ :