ปัจจัยของอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนเทรต-ไนโตรเจนในกระบวนการดีไนทริฟิเคชันของถังปฏิกรณ์ดีไนตริฟิเคชันแบบท่อยาว
ผู้เขียน :
เอกนรินทร์ ธนะกิจไพรินท์ , วิบูลย์ลักษณ์ พึ่งรัศมี
เผยแพร่วันที่ :
4 ก.พ. 2563
วารสารวิชาการ :
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม
เล่มที่ :
17
ฉบับที่ :
1
หน้า :
84-94
ผู้เผยแพร่ :
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รายละเอียด :
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ในการศึกษาอัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนเทรตไนโตรเจนจากเมทานอลที่เหมาะสมสำหรับการบำบัดไนเทรตผ่านถังปฏิกรณ์ดีไนทริฟิเคชันแบบท่อยาว โดยการแปรผันของอัตราส่วนในรูปคาร์บอนต่อไนเทรตไนโตรเจนในนํ้าเสียที่นำเข้าระบบในสภาวะแตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 1:1 2:1 และ 5:1 ที่สภาวะเดินระบบอย่างต่อเนื่องของอัตราการไหลน้ำเสียเข้าระบบ 22 ลิตร/ชม. ซึ่งทำการควบคุมให้มีระยะเวลากักเก็บนํ้าในระบบเท่ากับ 2 ชม. ด้วยนํ้าเสียสังเคราะห์ที่เตรียมจากโซเดียมไนเทรตที่ความเข้มข้น 100 มก.ไนโตรเจน/ลิตร ที่ปริมาตรนํ้า 453 ลิตร ทั้งนี้เติมเมทานอลเป็นสารอินทรีย์คาร์บอนเพื่อเร่งอัตราดีไนทริฟิเคชัน ผลการศึกษาพบว่า เมื่อทำการเพิ่มปริมาณสารอินทรีย์คาร์บอนในอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนเทรตไนโตรเจนจาก 1:1 เป็น 5:1 จึงส่งผลให้ค่าอัตราดีไนทริฟิเคชันเพิ่มขึ้นจาก 1,282.7± 347.6 มก.ไนโตรเจน/วัน เป็น 2,950.3 ± 643.3 มก.ไนโตรเจน/วัน ดังนั้นอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนเทรตไนโตรเจนที่เหมาะสมต่อการบำบัดไนเทรตในการทดลองนี้ คือ 5:1
ลิงค์ :