ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ซ้ำาอย่างรวดเร็วของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น.
ผู้เขียน :
มณิสรา ห่วงทอง , วรรณี เดียวอิศเรศ , วรรณทนา ศุภสีมานนท์.
เผยแพร่วันที่ :
27 มิ.ย. 2565
วารสารวิชาการ :
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
เล่มที่ :
30
ฉบับที่ :
1
หน้า :
161-172
ผู้เผยแพร่ :
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า
รายละเอียด :
-
ลิงค์ :