ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ ความเครียดในการทำบทบาทแม่ของย่า/ยายที่เลี้ยงดูหลานวัยขวบปีแรก
ผู้เขียน :
วิวรรณา คล้ายคลึง , วรรณี เดียวอิศเรศ , จินตนา วัชรสินธุ์
เผยแพร่วันที่ :
30 มิ.ย. 2561
วารสารวิชาการ :
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เล่มที่ :
26
ฉบับที่ :
1
หน้า :
11-27
ผู้เผยแพร่ :
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด :
-
ลิงค์ :