ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติการดูแลการคลอดปกติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลห้องคลอด.
ผู้เขียน :
พัชร์ลดา ธำรงกาญจน์ , วรรณี เดียวอิศเรศ , ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี
เผยแพร่วันที่ :
31 มี.ค. 2562
วารสารวิชาการ :
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เล่มที่ :
27
ฉบับที่ :
1
หน้า :
42-49
ผู้เผยแพร่ :
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด :
-
ลิงค์ :