ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ยาฝังคุมกำเนิดภายหลังคลอดในมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก
ผู้เขียน :
อารียา สมรูป , วรรณี เดียวอิศเรศ , วรรณทนา ศุภสีมานนท์
เผยแพร่วันที่ :
30 ก.ย. 2562
วารสารวิชาการ :
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เล่มที่ :
27
ฉบับที่ :
3
หน้า :
79-87
ผู้เผยแพร่ :
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด :
-
ลิงค์ :