การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่มีต่อน้ำดื่มตราวังสวนบ้านแก้ว.
ผู้เขียน :
กาญจนา สมพื้น
เผยแพร่วันที่ :
19 ธ.ค. 2557
วารสารวิชาการ :
รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 7
เล่มที่ :
7
ฉบับที่ :
หน้า :
803-805
ผู้เผยแพร่ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รายละเอียด :
เป็นการศึกษาถีงพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่มีต่อน้ำดื่ม ตราวังสวนบ้านแก้ว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯได้ผลิตขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการในเรื่องของน้ำดื่ม
ลิงค์ :