การศึกษาระดับพัฒนาการของผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)โดยใช้รูปแบบการสอนในกลุ่มวิชาที่เน้นการบรรยาย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ผู้เขียน :
พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ , ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร , นาคนิมิตร อรรคศรีวร , สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร , ฬิฏา สมบูรณ์ , อติราช เกิดทอง , เจนวิทย์ วารีบ่อ
เผยแพร่วันที่ :
30 ธ.ค. 2562
วารสารวิชาการ :
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เล่มที่ :
10
ฉบับที่ :
2
หน้า :
295-304
ผู้เผยแพร่ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รายละเอียด :
TCI ฐาน 1
ลิงค์ :