การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์ วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา.
ผู้เขียน :
ภูวดล บัวบางพลู , อติราช เกิดทอง
เผยแพร่วันที่ :
19 ธ.ค. 2559
วารสารวิชาการ :
งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 10
เล่มที่ :
ฉบับที่ :
หน้า :
ผู้เผยแพร่ :
ภูวดล บัวบางพลู
รายละเอียด :
The Effects Of Cooperative Learning With Jigsaw Technique In Educational Innovation And Information Technology
ลิงค์ :