การเตรียมสตรีตั้งครรภ์เพื่อการคลอดวิถีธรรมชาติ: แนวคิดและแนวทางการปฏิบัติ
ผู้เขียน :
วรรณี เดียวอิศเรศ , พิมาลา เล้าประจง
เผยแพร่วันที่ :
31 ธ.ค. 2561
วารสารวิชาการ :
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เล่มที่ :
26
ฉบับที่ :
4
หน้า :
60-69
ผู้เผยแพร่ :
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด :
การตั้งครรภ์และการคลอดเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาปกติ และกลไกธรรมชาติออกแบบการคลอดลูกมาอย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับสรีระของผู้หญิง แต่ปัจจุบันอัตราการผ่าท้องคลอดได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย การผ่าท้องคลอด ที่ไม่จำเป็นมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนมากกว่าการคลอดปกติ และยังมีผลกระทบด้านสุขภาพตามมาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวทั้งกับมารดาและทารก และการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป สาเหตุสำคัญที่การผ่าท้องคลอดที่ไม่จำเป็นเพิ่มขึ้นคือ มารดามีความกลัวการคลอด ดังนั้นการเตรียมสตรีตั้งครรภ์ ให้มีความพร้อม มีความมั่นในการคลอดตามกระบวนการธรรมชาติ จึงเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งพยาบาลและผดุงครรภ์เป็นผู้ที่มีบทบาทที่สำคัญในการดูแลสุขภาพสตรีตั้งครรภ์และส่งเสริม ปกป้อง สนับสนุนการคลอดธรรมชาติ จึงควรมีความรู้และความสามารถในการจัดบริการการเตรียมตัวสตรีตั้งครรภ์เพื่อการคลอดวิถีธรรมชาติ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับการคลอดวิถีธรรมชาติ แนวคิดการเตรียมตัวคลอดวิถีธรรมชาติ และนำเสนอแนวทางการจัดสอนการเตรียมตัวคลอดวิถีธรรมชาติ
ลิงค์ :