รูปแบบการเรียนด้วยตนเองทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 บริเวณพื้นที่ชายแดน จังหวัดจันทบุรี
ผู้เขียน :
เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์ , บวรสรรค์ เจี่ยดำรง
เผยแพร่วันที่ :
3 ธ.ค. 2564
วารสารวิชาการ :
วารสารวิจัยรำไพพรรณี
เล่มที่ :
15
ฉบับที่ :
3
หน้า :
172
ผู้เผยแพร่ :
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รายละเอียด :
สืบค้นจากเวบไซต์และ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ลิงค์ :