การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์และพฤติกรรมการใชสื่อของนักศึกษาหลักสูตรสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี. ในการประชุมการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019” (หน้า 684-693) กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา นำเสนอ 15 พฤศจิกายน 2562
ผู้เขียน :
เสาวนีย วรรณประภา,สมพงษ เส็งมณีย์, ภารดี พึ่งสําราญ, วิฆเนศวร ทะกองและกาญจนา สมพื้น.
เผยแพร่วันที่ :
15 พ.ย. 2562
วารสารวิชาการ :
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 3 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เล่มที่ :
3
ฉบับที่ :
หน้า :
648-693
ผู้เผยแพร่ :
รายละเอียด :
เป็นการวิจัยเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์และพฤติกรรมการใชสื่อของนักศึกษาหลักสูตรสื่อสารมวลชนคณะนิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคของสังคมข่าวสาร
ลิงค์ :