ปัญญาประดิษฐ์กับศิลปะ: ความแตกต่างแห่งการรังสรรค์
ผู้เขียน :
เหมือนฝัน คงสมแสวง
เผยแพร่วันที่ :
17 ก.ย. 2562
วารสารวิชาการ :
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"
เล่มที่ :
ฉบับที่ :
หน้า :
ผู้เผยแพร่ :
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รายละเอียด :
เมื่องานศิลปะเกิดจากปัญญาประดิษฐ์และเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน บทความนี้จึงอภิปรายถึงความแตกต่างแห่งกระบวนการการรังสรรค์ชิ้นงานศิลปะที่ปัญญาประดิษฐ์สร้างกับที่มนุษย์สร้างว่า แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร ด้วยมุมมองทั้งอัตวิสัยและวัตถุวิสัย แน่นอนว่ายังคงมีพื้นที่ให้กับการเข้ามาสู่แวดวงศิลปะของศิลปินผู้เป็นปัญญาประดิษฐ์ ชิ้นงานยังคงมีคุณค่าในตัวของมันเอง สัมพันธบทที่เกิดขึ้นทำให้รัศมีของคุณค่าแห่งงานศิลปะดำเนินต่อไป แต่ไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาแบบใด กระบวนการการสร้างสรรค์โดยปัญญาประดิษฐ์ยังคงไม่ปรากฏภาคส่วนแห่งอารมณ์และการโสธนะ (Catharsis) แก่ปัญญาประดิษฐ์เอง มากไปกว่านั้น ยังคงเป็นการซับซ้อนในเชิงเงื่อนไขของวิธีการ (Algorithm) อันเป็นข้อจำกัด หากจะเชื่อมโยงให้ปัญญาประดิษฐ์สามารถทำงานโดยมีพื้นฐานด้านอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการรังสรรค์งานศิลปะ
ลิงค์ :