การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 (หน้า 726-730). พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
ผู้เขียน :
กรองทอง จุลิรัชนีกร, จรรยา ชื่นเกษม, กาญจนา สมพื้น, พรพิมล สงกระสันต์ และขวัญศิริ เจริญทรัพย์.
เผยแพร่วันที่ :
7 ก.ค. 2559
วารสารวิชาการ :
NCSAG 2016
เล่มที่ :
1
ฉบับที่ :
หน้า :
726-730
ผู้เผยแพร่ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด :
เป็นการศึกษาถึง การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. ซึ่งเป็นหลักแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่ 9
ลิงค์ :