ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ Generation Y โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ผู้เขียน :
บุญช่วย ศิลาหม่อม , วรรณี เดียวอิศเรศ , อารีรัตน์ ขำอยู่
เผยแพร่วันที่ :
31 มี.ค. 2561
วารสารวิชาการ :
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
เล่มที่ :
36
ฉบับที่ :
1
หน้า :
62-71
ผู้เผยแพร่ :
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายละเอียด :
-
ลิงค์ :