การมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดปัญหาช้างป่าบุกรุกทำลายพื้นที่เกษตร ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ผู้เขียน :
อติราช เกิดทอง , ภูวดล บัวบางพลู , ฬิฏา สมนา
เผยแพร่วันที่ :
10 เม.ย. 2563
วารสารวิชาการ :
วารสารวิจัยรำไพพรรณี
เล่มที่ :
14
ฉบับที่ :
1
หน้า :
33
ผู้เผยแพร่ :
วารสารวิจัยรำไพพรรณี
รายละเอียด :
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรวบรวมข้อเสนอแนะจากชุมชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในการแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกถิ่นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้าน ในเขตตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี ใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ลิงค์ :