ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการคลอดในหญิงตั้งครรภ์แรก
ผู้เขียน :
สุรวดี คัทสิงห์ , วรรณี เดียวอิศเรศ , สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
เผยแพร่วันที่ :
30 มิ.ย. 2562
วารสารวิชาการ :
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เล่มที่ :
27
ฉบับที่ :
2
หน้า :
104-114
ผู้เผยแพร่ :
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด :
-
ลิงค์ :