การพัฒนาตราสัญลักษณ์โดยการสื่อสารแบบมีส่วนรวมของวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากร ชีวภาพตำบลวันยาว อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี สมพงษ์เสงมณีย์ , ภารดี พึ่งสําราญ, กาญจนา สมพื้น มหาวิทยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี ในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 (หน้า 332-337) นำเสนอบทความวิจัยวันที่ 17 ธันวาคม 2564
ผู้เขียน :
สมพงษ์เสงมณีย์ , ภารดี พึ่งสําราญ, กาญจนา สมพื้น
เผยแพร่วันที่ :
17 ธ.ค. 2564
วารสารวิชาการ :
รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15
เล่มที่ :
15
ฉบับที่ :
หน้า :
ผู้เผยแพร่ :
รายละเอียด :
เป็นการศึกษาถึงการสื่อสารแบบมีส่วนรวมของวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ตำบลวันยาว อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ลิงค์ :