ทัศนคติและพฤติกรรมการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงและท่องเที่ยว คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ผู้เขียน :
พรพิมล สงกระสันต์ , ธนพิสิฐ จรัสแสงจิระโชติ , กาญจนา สมพื้น
เผยแพร่วันที่ :
17 ธ.ค. 2564
วารสารวิชาการ :
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15
เล่มที่ :
ฉบับที่ :
หน้า :
362-367
ผู้เผยแพร่ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รายละเอียด :
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15
ลิงค์ :