ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ผู้เขียน :
พรพิมล สงกระสันต์
เผยแพร่วันที่ :
19 ธ.ค. 2558
วารสารวิชาการ :
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 9
เล่มที่ :
ฉบับที่ :
หน้า :
384-389
ผู้เผยแพร่ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รายละเอียด :
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 9
ลิงค์ :