การศึกษาผลการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยแบบจำลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียน
ผู้เขียน :
สมพงษ์ เส้งมณีย์ , วิฆเนศวร ทะกอง , สุทธินันท์ โสตวิถี , บวรสรรค์ เจี่ยดำรง , เหมือนฝัน คงสมแสวง
เผยแพร่วันที่ :
22 พ.ค. 2562
วารสารวิชาการ :
งานสัมมนาทางวิชาการนิเทศศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562
เล่มที่ :
ฉบับที่ :
หน้า :
ผู้เผยแพร่ :
รายละเอียด :
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยแบบจําลอง การสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียน” มีวัตถุประสงค์สําคัญ 4 ประการ 1) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ด้วยแบบจําลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับ ผู้เรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนก่อนและหลังการสอนด้วยแบบจําลองการสื่อสาร แบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียน 3) เพื่อประเมินความคงทนของผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หลังจากจัดการเรียนการสอนด้วยแบบจําลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ ร่วมกับผู้เรียน และ4) เพื่อสํารวจทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อแบบจําลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียน โดยการวิจัยเชิงทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยแบบจําลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมในภาคการศึกษาที่ 1/2561 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 1-3 และใช้การวิจัยเชิงสํารวจเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 4 ผลการวิจัย พบว่า การจัดการเรียนการสอนด้วยแบบจําลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมส่งผลต่อ การพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ทั้ง 5 ด้านของนักศึกษาสูงขึ้น กว่าตอนก่อนเรียน 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.21 ส่วนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.25 ส่วนต่างค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 5.04 2) ด้านความรู้ ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ส่วนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 13.32 ส่วนต่างค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 8.68 3) ด้านทักษะทางปัญญา ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.12 ส่วนหลัง เรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 47.58 ส่วนต่างค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 21.46 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบ ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.33 ส่วนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.71 ส่วนต่างค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.38 และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 ส่วน หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.50 ส่วนต่างค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.52
ลิงค์ :