ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความมีคุณค่าในตนเองต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุตำบลบ่อพลอยอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ผู้เขียน :
อารี พุ่มประไวทย์ , บรรจง เจนจัดการ , ปาหนัน กนกวงศ์นุวัฒน์ , อัญชลี เหมะญาติ , ณัฐฐพัชร์ จันทร์ฉาย
เผยแพร่วันที่ :
27 ส.ค. 2562
วารสารวิชาการ :
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เล่มที่ :
1
ฉบับที่ :
1
หน้า :
33-41
ผู้เผยแพร่ :
Journal of Faculty of Nursing Burapha University
รายละเอียด :
การวิจัยกึ่งทดลองแบบหนึ่งกลุ่มวัดผลก่อน-หลัง ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความมีคุณค่าในตนเองต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในตำบลบ่อพลอย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ที่มีคะแนนภาวะซึมเศร้าตามแบบประเมินภาวะซึมเศร้า 9Q ของกรมสุขภาพจิตในระดับเล็กน้อย และไม่มีโรคมะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมอง และหัวใจ จำนวน 45 คน เก็บข้อมูลระหว่างเดือน กรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ.2561 เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย1) โปรแกรมการสร้างเสริมความมีคุณค่าในตนเอง ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 24 สัปดาห์ ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 3 ชั่วโมง 2) แบบประเมินภาวะซึมเศร้า 9Q ของกรมสุขภาพจิตการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบทีแบบไม่อิสระจากกันผลการวิจัยพบว่า ภายหลังได้รับโปรแกรมการสร้างเสริมความมีคุณค่าในตนเองผู้สูงอายุ มีคะแนนภาวะซึมเศร้าลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.01) ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการสร้างเสริมความมีคุณค่าในตนเองมีประสิทธิภาพสามารถลดภาวะซึมเศร้าได้ พยาบาลควรนำโปรแกรมนี้ไปใช้เพื่อการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุในชุมชนคำสำคัญ: โปรแกรมการสร้างเสริมความมีคุณค่าในตนเอง ผู้สูงอายุ ภาวะซึมเศร้า
ลิงค์ :